Translation
vrátiť
to return; to come back
vrch
top
vrchol
peak
východ
East
východ
exit
výlet
tour
výstava
exhibition
za
behind
zajtra
tomorrow
západ
West
za svetlami
behind the traffic lights
Zavolajte, prosím, lekára!
Call the doctor, please!
Zavolajte, prosím, políciu!
Call the police, please!
zavreté
closed
zelenina
vegetables
zima
cold
Z ktorého perónu odchádza vlak do …?
From which platform the train going to … leaves?
zle
wrong
zmenáreň
cantor
známka
stamp